НЕУЧЕБЕН ДЕН-14.11.2016г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ <div class=“row alert alert-warning“>За коректното функциониране на сайта се изисква разрешаване на JavaScript и бисквитките.</div> Със Заповед № РД 09-1802/09.11.2016 г. на Министъра на образованието и науката – 14 ноември 2016 г. е обявен  за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на Република България.

ПОКАНА ЗА ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай Ви кани на Общо събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището. Събранието ще се проведе на 30.11.2016г. , от 17.30 часа, в Актова зала на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай, при следния дневен ред: Избор на  представители на родителите за членове на обществения съвет към ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай Избор на  резервни членове на обществения съвет към ПГСС“В.Левски“гр.Първомай. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ              Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за: подпомагане развитието на детската градина и училището; граждански контрол на управлението на детската градина и училището. Повече информация или допълнителни разяснения можете да получите на място в ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай,всеки работен ден от 7.30ч. до 16.00 ч.

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ В ПРОЕКТ“ТВОЯТ ЧАС“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ!   На 03.11.2016г.(четвъртък) започнаха занятия 3 от общо 6 групи от ученици за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците в ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай по проект „Твоят час”. С приоритет за  преодоляване на обучителните затруднения по  Български език и литература при провеждане на Държавните зрелостни изпити за учениците от ХІІ клас, групите на госпожа Атанаска Петрова и госпожа Елеонора Въцова, дадоха успешен старт на изпълнение на целите на проект „Твоят час”. Учениците сами успяха да се уверят, че не е лошо да си в час, особено,когато темата му е избрана от самия теб. С мисия „ Да не се отчайваме,когато не можем свободно да общуваме”, започна и третата група за преодоляване на обучителни затруднения по Гражданско образование. С подкрепата на Училищният съвет за обществен мониторинг „Твоят час”, учениците от училището след изявено желание и с помощта на своите ръководители, сами откриха необходимостта от това да градят своя социална среда и общуването в нея да е леко и приятно,като на игра. С началото на занятията на Клуб”Мисия Аз” започва едни нов етап на самоопределяне и насоченост на желанията и стремежите на учениците от гимназията,а също така и  нова възможност за подобряване на общуването  родител-ученик –училищна среда – учител.Педагогическият съветник на училището – Радосвета Казакова с желание,компетентност и много внимание изясни на учениците от групата,че чрез постигане на добро общуване и спазването на моралните и обществени етични норми в живота се постига едно високо ниво на човешко отношение и стремеж към по-добро.