УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

COVID 19

График на обучение за учениците дневна форма

от 12 до 29 април 2021

Уважаеми ученици и родители,

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.   се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б и Х в класове.

                   *РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ 12.04.2021 г – 23.04.2021 г. тук

2.Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІ а, ХІ б, ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.  се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове.

2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути.

При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:

 

Учебни часовеМеждучасия
 началокрайначалокрай
1.08.0008.3508.3508.55
2.08.559.309.3009.55
3.09.5510.3010.3010.55
4.10.5511.3011.3011.55
5.11.5512.3012.3012.50
6.12.5013.2513.2513.45
7.13.4514.20  

Уважаеми ученици и родители,

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез MOODLE за всички паралелки по утвърденото седмично разписание за ІІ-ри учебен срок със следния дневен режим:


Учебни часове

Междучасия

начало

край

начало

край

1.

8.30

09.05

9.05

9.15

2.

9.15

9.50

9.50

10.00

3.

10.00

10.35

10.35

10.50

4.

10.50

11.25

11.25

11.35

5.

11.35

12.10

12.10

12.20

6.

12.20

12.55

12.55

13.05

7.

13.05

13.40

С пожелание за здраве и търпение!

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай

Уважаеми родители и ученици,

 

 

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115 а, ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

 

Образците на заявления може да изтеглите:

 

1.Заявление за преминаване в ОРЕС на основание чл.115 а, ал.3 от ЗПУО до 30 учебни дни с основание: може да изтеглите от тук

 

Здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ,

че ученикът не може да посещава училище„.

 

2. Заявление за преминаване в ОРЕС на основание чл.115 а, ал.4, т.1 и т.2, за повече от 30 учебни дни с основания: може да изтеглите от тук

 

Поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

Поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

 

3. Заявление а преминаване в ОРЕС на основание чл.115 а, ал.4, т.3 за повече от 30 учебни дни с основание: може да изтеглите от тук

 

По избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието;

 

4. Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда. може да изтеглите от тук

 

В случай, че не можете да посетите административния адрес на гимназията, документите може да подадете сканирани на електронната поща:

 

 

От ръководството на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай