COVID 19

Уважаеми родители и ученици,

 

 

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115 а, ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

 

Образците на заявления може да изтеглите:

 

1.Заявление за преминаване в ОРЕС на основание чл.115 а, ал.3 от ЗПУО до 30 учебни дни с основание: може да изтеглите от тук

 

Здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ,

че ученикът не може да посещава училище„.

 

2. Заявление за преминаване в ОРЕС на основание чл.115 а, ал.4, т.1 и т.2, за повече от 30 учебни дни с основания: може да изтеглите от тук

 

Поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

Поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

 

3. Заявление а преминаване в ОРЕС на основание чл.115 а, ал.4, т.3 за повече от 30 учебни дни с основание: може да изтеглите от тук

 

По избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието;

 

4. Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда. може да изтеглите от тук

 

В случай, че не можете да посетите административния адрес на гимназията, документите може да подадете сканирани на електронната поща:

 

От ръководството на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай