НОВИНИ

84 posts

ПОКАНА ЗА ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай Ви кани на Общо събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

Събранието ще се проведе на 30.11.2016г. , от 17.30 часа, в Актова зала на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай, при следния дневен ред:

  1. Избор на  представители на родителите за членове на обществения съвет към ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай
  2. Избор на  резервни членове на обществения съвет към ПГСС“В.Левски“гр.Първомай.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

             Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

  • подпомагане развитието на детската градина и училището;
  • граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

Повече информация или допълнителни разяснения можете да получите на място в ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай,всеки работен ден от 7.30ч. до 16.00 ч.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Информираме Ви, че:

Сроковете за записване на учениците приети на І-во класиране са: от 28.06.2016г. до 30.06.2016г. включително от 7.30  до 16.00 часа -ІІ етаж Учебна сграда на ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай – Администрация.

Записването в ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай след І-во класиране за кандидатстващите след завършен VІІ клас става с подаването на следните документи:

  1. Заявление за записване до директора(образец от училището)
  2. Оригинал на Удостоверение за завършен VІІ клас.
  3. Оригинал на медицинско свидетелство.
  4. Удостоверение за преместване , издадено от директора на изпращащото училище.
  5. Характеристика за развитието на ученика.