adminpgssparvomai

195 публикации

Покана до родители за наблюдатели на ДЗИ август-септември

Уважаеми родители, При организиране и провеждане на Държавни зрелостни изпити, представители на родителите на ученици от училището  имат право да присъстват като наблюдатели и могат да : Присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита. При допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата. Присъстват при осъществяване на видеонаблюдението за правилното протичане на изпита. 4.Наблюдават работата на квесторите и да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на изпита и работите на зрелостниците. Нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждането на ДЗИ. ІІ. Представителите на родителите не могат да бъдат: родители или попечители на зрелостници; лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление  съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет. ІІІ. Желаещите да присъстват до трима представители при организиране и провеждане на Държавните зрелостни изпити трябва да заявят желанието си, чрез подаване на заявление, което да се регистрира във входящата поща на училището. Същите, съгласно нормативните изисквания е необходимо собственоръчно да попълнят декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката. Срок до 13.08.2021 г. ДЗИ ще се проведе на 26 август 2021 г.