Месечни архиви: август 2020

1 публикация

Обява за публичен търг с тайно наддаване

О Б Я В А На основание чл.16, чл.29 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Заповед №РД-06-1298/31.07.2020г. на Директора на ПГСС «Васил Левски»гр.Първомай О Б Я В Я В А: На 26.08.2020г. в кабинета на главния счетоводител на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска собственост, както следва: подробности тук