Месечни архиви: октомври 2015

8 публикации

Публична покана № 9047186

Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на №299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет”.-КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Оттегляне на публична покана с ID 9046806.

Във връзка с публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки публична покана с ID 9046806 с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.Ви информираме,че публичната покана е оттеглена на основание чл.101б, ал.5 от ЗОП и поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия – непълнота и неточност  в Техническата спецификация. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне. РЕШЕНИЕ № 124/21.10.2015г. за оттегляне на публична покана с ID  9046806