Monthly Archives: февруари 2015

2 posts

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9039140

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Към Указанията за участие от документация за участие в обществена поръчка с публична покана №9039140-„Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“  се прави следното уточнение:

В точка 1.3 „Технически изисквания“ на Глава ІІ “ Изисквания към участниците“, абзац 5, изречение второ, да се чете: Да се представят заверени копия на ADR.