Месечни архиви: февруари 2015

2 публикации

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9039140

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Към Указанията за участие от документация за участие в обществена поръчка с публична покана №9039140-„Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“  се прави следното уточнение: В точка 1.3 „Технически изисквания“ на Глава ІІ “ Изисквания към участниците“, абзац 5, изречение второ, да се чете: Да се представят заверени копия на ADR.