Условия, ред, права и задължения на зрелостниците - актуализирани дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 

Сесия май – юни

□      Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 ч.

□       Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 ч. може и ДИ за СПК теория и практика.

□       Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 02 юни 2020 г. и 04 юни 2020 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година

Допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г. за сесия май.

Обявяване на резултатите до 15.06.2020 г. за сесия май.

Получаване на документи до 26.06.2020 г. за сесия май.

При успешно приключен гимназиялен етап, но неуспешно положени ДЗИ зрелостникът получава Удостоверение за завършен гимназиален етап, което удостоверява завършено средно образование, без право да продължи образованието си.

Държавни изпити по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация:

Сесия юни-юли – по практика на 08.06.2020 г. и 09.06.2020 г.

В останалата си част информацията остава непроменена.