В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Заповеди на МОН:

Заповед № РД09-2047/28.задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. – след обществено обсъждане (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.) 08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/

 


 

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ :

Правилник за дейността на училището.

Годишен план за дейността на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай

Етичен кодекс

Дневен режим 

Заповед начало и край на учебния ден

Класни и контролни I-ви срок   II-ри срок

 

Годишния план за дейността на  ПГСС „Васил Левски“

гр. Първомай през учебната 2023/2024 година  

Неразделна част от настоящият план са:

План за работа на Педагогическия съвет

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация

План за дейността на Методическо обединение общообразователна подготовка

План за дейността на Методическо обединение професионална подготовка;

План за дейността на Методическо обединение на класните ръководители;

Планове за дейността на Училищните екипи за ключови компетентности;

Механизъм за противодействие на училищния тормоз;

План за работа на УК за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

План-програма за работа по сериозни проблеми като наркомании, проява на рисково поведение и други зависимости;

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците и дейностите за подкрепа на личностното развитие на ученици

Програма за превенция на ранното напускане на училище;

Мерки за повишаване качеството на образованието

Училищна програма за обучение по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;

Училищна учебна програма за провеждане на Час на класа;

План-програма по БДП;

Спортен календар;

План за общоучилищните тържества и чествания;

План за осигуряване на ЗБУВОТ;

График за евакуационните тренировки;

План за работа на комисията за противодействие на корупцията и реализиране на антикорупционна програма;

План за дейността на ученическия съвет;

План-график за провеждане на военно обучение;

График за провеждане на родителски срещи;

План за контролната дейност на ЗДУД;

План за контролната дейност на директора;

 


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ 

ПО КЛАСОВЕ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ :

Форми на обучение в ПГСС „Васил Левски“

ДНЕВНА, ДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  1. График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2023/2024 учебна година
  2. Изменение на графика.

<?php echo do_shortcode(„

„); ?>