Училищни документ 2023/2024 учебна година

2023/2024 учебна година

В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Заповеди на МОН:

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ 

ПО КЛАСОВЕ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ :

Форми на обучение в ПГСС „Васил Левски“

ДНЕВНА, ДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  1. График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2023/2024 учебна година