Училищни документи 2022 / 2023

2022/2023 учебна година

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID – 19 В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Заповеди на МОН:

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Правилник за дейността на училището.
 2. Годишен план за дейността на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай 
 3. Етичен кодекс
 4. Дневен режим 
 5. Заповед начало и край на учебния ден
 6. Списък на одобрените учебници
 7. График консултации на учителите
 8. График класни и контролни I -ви учебен срок
 9. График класни и контролни II-ри учебен срок

Годишния план за дейността на  ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай

през учебната 2022/2023 година  – тук

       Неразделна част от настоящият план са:

 Забележка:

Годишният план и неговите приложения са отворени и могат да се актуализират и променят в хода на цялата учебна година. Всички дейности ще бъдат съобразени с въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

Форми на обучение в ПГСС „Васил Левски“

ДНЕВНА, ДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 1. График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година
 1. <?php echo do_shortcode(„
  „); ?>
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработен от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет
 Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”