Училищни документи 2021/2022

2021/2022 учебна година

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID – 19 В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Заповеди на МОН:

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Правилник за дейността на училището.
 2. Годишен план за дейността на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай 
 1. Етичен кодекс
 2. Мерки за повишаване качеството на образованието
 3. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 4. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 5. Дневен режим 
 6. Заповед начало и край на учебния ден
 7. Списък на одобрените учебници
 8. График консултации на учителите
 9. График родителски срещи
 10. График класни и контролни – І  учебен срок

 

Годишния план за дейността на  ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай

през учебната 2021/2022 година  – тук

       Неразделна част от настоящият план са:

 Забележка:

Годишният план и неговите приложения са отворени и могат да се актуализират и променят в хода на цялата учебна година. Всички дейности ще бъдат съобразени с въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

 

Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

Форми на обучение в ПГСС „Васил Левски“

Условия за организиране на формите на обучение

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 1. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.36, АЛ.11 И АЛ.12 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР.ПЪРВОМАЙ И ЗАПОВЕД № РД-06-58 ОТ 30.09.2021 г. НА ДИРЕКТОРА – тук
 2. <?php echo do_shortcode(„
  „); ?>