УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Училищни документи 2021/2022

2021/2022 учебна година

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID – 19 В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ДОКУМЕНТИ  ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

Заповеди на МОН:

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Правилник за дейността на училището.
 2. Годишен план на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай 
 3. Етичен кодекс
 4. Мерки за повишаване качеството на образованието
 5. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 7. Дневен режим 
 8. Заповед начало и край на учебния ден
 9. Списък на одобрените учебници
 10. График консултации на учителите
 11. График класни и контролни – І  учебен срок
 12. Дати за провеждане на държавни изпити по практика за професията

 

Годишния план за дейността на  ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай

през учебната 2021/2022 година  – тук

       Неразделна част от настоящият план са:

 • План за работа на Педагогическия съвет;
 • План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти;
 • Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация;
 • План за дейността на Методическо обединение общообразователна подготовка;
 • План за дейността на Методическо обединение професионална подготовка;
 • План за дейността на Методическо обединение на класните ръководители;
 • Планове за дейността на Училищните екипи за ключови компетентности;
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз;
 • План за работа на УК за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • План-програма за работа по сериозни проблеми като наркомании, проява на рисково поведение и други зависимости;
 • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците и дейностите за подкрепа на личностното развитие на ученици;
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище;
 • План за насърчаване и повишаване на грамотността;
 • Мерки за повишаване качеството на образованието;
 • Училищна програма за обучение по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;
 • ГОДИШЕН  ПЛАН  ПРОГРАМА  ПО БДП;
 • План-график за военно обучение;
 • Спортен календар;
 • План за общоучилищните тържества и чествания;
 • План за осигуряване на ЗБУВОТ;
 • График за евакуационните тренировки;
 • План за работа на комисията за противодействие на корупцията и реализиране на антикорупционна програма;
 • План за дейността на ученическия съвет;
 • План за контролната дейност на ЗДУД;
 • План за контролната дейност на директора;

 Забележка:

Годишният план и неговите приложения са отворени и могат да се актуализират и променят в хода на цялата учебна година. Всички дейности ще бъдат съобразени с въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

 

Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

Форми на обучение в ПГСС „Васил Левски“

Условия за организиране на формите на обучение

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

 • VIII а клас – професия:Икономист-информатик, специалност: Икономическа информатика
 • VIII б клас – професия Агроеколог, специалност: Агроекология
 • VIII в клас – професия: Техник на селскостопанска техника, специалност: Механизация на селското стопанство
 • IX а клас –  професия:Икономист, специалност: Земеделско стопанство
 • IX б клас – професия: Икономист-информатик, специалност: Икономист-информатик
 • IX в клас – професия: Агроеколог,специалност: Агроекология
 • IX г клас – професия:Техник на селскостопанска техника, специалност: Механизация на селското стопанство
 • IX д клас – професия: Оператор в производство на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил
 • Х а клас – професия: Икономист, специалност: Земеделско стопанство
 • Х б клас – професия: Агроеколог, специалност: Агроекология,
 • Х в клас – професия: Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство. 
 • ХI а клас –  професия: Икономист, специалност: Земеделско стопанство
 • XI б клас – професия: Агроеколог, специалност:Агроекология,
 • XI в клас – професия: Монтьор на селскостопанска техника, специалност: Механизация на селското стопанство
 • ХІI а клас-  професия: Икономист, специалност: Земеделско стопанство,
 • XII б клас – професия: Агроеколог, специалност:Агроекология,
 • XII в клас – професия: Техник на селско стопанство, специалност: Механизация на селското стопанство 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: