УЧЕНИЧЕСКИ И СТУДЕНСКИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА:http://praktiki.mon.bg/upraktiki/

  Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  5. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  6. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

За втора поредна година Професионална гимназия по селско стопанство “ Васил Левски“ участва в проект “ Ученически практики“. Тази година участие в проекта заявиха  70 ученика  разпределени в 10 групи по професии и специалности за практика в реална среда. Фирми – партньори на гимназията  по реализиране на проекта са Община Първомай, Земеделска кооперация „Единство  94″ гр. Първомай и Фирма “ Алекс Комерс“ гр. Първомай.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA