Успех за теб

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по
Програма „Образование“ 2021 – 2027
Процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие в училищното образование“

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНА ЦЕЛ – насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
 Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище.
 Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви.
 Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими, с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното
образование.
 Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на
всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните
родители.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови за системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
както и обучения за непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие. 
Дейността включва обучения на педагогически специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и обучения на непедагогически персонал за подпомагане на обучението и подкрепата на учениците.

ДЕЙНОСТ 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

Дейността е насочена към провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца.

ДЕЙНОСТ 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование
Дейността е свързана с предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие и е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на ученици от начален и прогимназиален етап със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби; подобряване на достъпа на посочените целеви групи до образование; осигуряване на по-доброто им приобщаване в системата на училищното образование; успешната им бъдеща социализация и личностна реализация.

ДЕЙНОСТ 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.
Изпълнението на дейността изисква планиране, организиране и провеждане на допълнителни обучения на ученици от I – XII клас в риск от напускане на образователната система, които имат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по съответен учебен предмет или по няколко учебни предмета.

ДЕЙНОСТ 5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.

Класирани 1476 училища – държавни, общински и частни, от които  1431 училища изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи и 188 училища изпълняват дейности, насочени към общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици с изявени дарби. (Забележка: 143 училища са одобрени за участие и за двете целеви групи).


ПГСС „Васил Левски“ , гр. Първомай е класиране и ще участва в проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по дейност 2 и дейност 4.

За допълнително обучение за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование са създадени

8 групи с ученици от X-ти и XII -ти клас. 

Ще бъде оказана обща подкрепа на общо 64 ученика  по учебните предмети:

  • Български език и литература, и  математика за учениците от първи гимназиален етап
  • Български език и литература за  учениците от втори гимназиален етап.