ТЪРГОВЕ

О Б Я В А
На основание чл.16, чл.29 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Заповед №РД-06-1298/31.07.2020г. на Директора на ПГСС «Васил Левски»гр.Първомай
О Б Я В Я В А:
На 26.08.2020г. в кабинета на главния счетоводител на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

подробности тук