ТЪРГОВЕ

О Б Я В А

На основание чл.16, чл.29 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Заповед №РД-06-1211-1/21.07.2021г. на Директора на ПГСС «Васил Левски» гр. Първомай

О Б Я В Я В А: повече тук