ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ТЪРГОВЕ

О Б Я В А
На основание чл.16, чл.29 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Заповед №РД-06-1298/31.07.2020г. на Директора на ПГСС «Васил Левски»гр.Първомай
О Б Я В Я В А:
На 26.08.2020г. в кабинета на главния счетоводител на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

подробности тук


НОВО!

Класиране тръг

Обява за търг – 2018

 


 

ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай ул.”Братя Миладинови-север”№53а обявява на 08.09.2015г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект”ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ” находящ се в сградата на училището.

Начална цена  – 160,00 лв. на месец .

Срок за подаване  на заявления за участие:до 15:00 часа на 04.09.2015г. Закупуване на тръжна документация и оглед на обекта:всеки работен ден от 22.07.2015г. до 04.09.2015г.  от 8:00 до 13:00 часа.

Цена на тръжната документация:25,00 лв.,

Депозит за участие: 80,00лв.

Повторен търг ще се проведе на  08.10.2015г.при неявяване на кандидат на 1-ва дата. За информация:тел.0336/62913, 62912

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ :

ГРАФИК УСЛОВИЯ ЗАПОВЕД

 

 

 

 

ПГСС“Васил Левски“ град Първомай открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Обект „Павилион за закуски“ с площ 16.5 кв.м. и прилежаща площ от фоайето с площ 8 кв.м. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ : ЗАПОВЕД ГРАФИК УСЛОВИЯ