УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Състав на съвета „Твоят час“:

1.Гергана Петрова Петрова, на длъжност старши учител по общообразователен учебен предмет в ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай;

2.Игнат Ангелов Панайотов- представител на училищното настоятелство;

3.Таня Малчева Божева-представител на родителите;

4.Севдалина Райчева Йорданова- представител на родителите;

5.Елена Петкова Джангозова-представител на родителите;

6.Пеню Здравков Запрянов-представител на обществеността;

7.Юлиян Георгиев Димитров – Представител на община Първомай.

Заповеди и други :

Правила за работа на Училищният съвет „Твоят час” по  проект BG05М2ОР001-2.004-„Твоят час“ – фаза 1

Протоколи от събрания-2017-2018:

Протокол 1,Протокол 2, Протокол 3, Протокол 4

Протоколи от събрания-2016-2017:

Протокол 1,Протокол 2, Протокол 3, Протокол 4