Поръчка с ИД в АОП 03092-2017-0001

„Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр. Първомай за учебната 2017/2018г.

Дата на създаване на страницата(преписката):28.09.2017г.

ДокументДата на публикуване на документа
Решение за откриване на процедура28.09.2017 г.
Обявление за поръчка28.09.2017 г.
Документация: 

I – Технически спецификации;

 II – Образци на документи;

 III – Указания за подготовка на образците на документи;

 IV – Проект на договор;

 V – Указания, необходими за подготовка на офертите

28.09.2017 г.
 Протокол 1 на комисия за отваряне и разглеждане на подадени оферти за участие в обществена поръчка. 07.11.2017г.
 Съобщение за отваряне на ценови оферти 28.11.2017г.
 Протокол № 2 на комисията07.12.2017г.
 Протокол № 3 на комисията07.12.2017г.
 Доклад за резултатите от работата на комисията07.12.2017г.
 Решение избор на изпълнител07.12.2017г.
Обявление за възложена поръчка13.03.2018г.
Договор и приложения13.03.2018г.