ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

210-800-0

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – http://tvoiatchas.mon.bg/

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА: ТУК

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Новини за събитие

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

На 16.3.2018г. бе последното занятие на група по интереси „Икономист“ с ръководител Мария Петкова. Всички ученици от групата получиха Грамоти за отличното си представяне на проведени състезания по Икономика в училището.Грамотите са предоставени образци по проекта.

ГРАМОТИ КЛУБ ИКОНОМИСТ

ИЗЯВА – „УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ“ НА УЧЕНИЦИ УЧАСТВАЩИ В ГРУПА ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „МИСИЯ АЗ“ С РЪКОВОДИТЕЛ РАДОСВЕТА КАЗАКОВА

 

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ ЗАНЯТИЯ И ИЗЯВИ НА ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ

СПОРТЕН СВЯТ И СПОРТЕН СВЯТ 2

ГЕНЕЗИС

ИКОНОМИСТ

МАЙСТОРИЛНИЦА

ИЗЯВА ОТ ЗАНЯТИЕ НА КЛУБ ГЕНЕЗИС

 


При изпълнение на дейностите по проект „Твоят час“ и съгласно приетият в ПГСС „Васил Левски“ град Първомай, Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности, класни ръководители на учениците, предложени ръководители на групите и председателя на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ се събраха, подреждаха и обобщаваха информацията за анкетираните ученици,желанията за участие ,обобщаването на броя в групите и дали дейностите отговарят на желанията на потребностите на учениците. ОБОСОБЕНИ БЯХА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ,С РЪКОВОДИТЕЛИ И БРОЙ УЧЕНИЦИ В ТЯХ :

СПИСЪК ГРУПИ 2017-18

АНКЕТНА КАРТА ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ   ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА