Процедура за кандидатстване и подбор на участниците в мобилност „Кариерни възможности в селското стопанство” 2021 г.

  1.  Всеки ученик от Х и/или ХІ клас, който се обучава в дневна форма в ПГСС ”Васил Левски” има право да участва в мобилност по програма „Еразъм +”
  2. Броят на учениците, които ще посетят ферма е 20.
  3.  Продължителност – 3 седмици.
  4.  Период –2021 г.
  5.  Класирането на кандидатите ще протече в два етапа:

5.1. Първи етап по документи:

Необходими документи:

Заявление от ученика че желае да участва в подбора.  – изтегли

Декларация от двамата родители, че ще предоставят нотариално заверени декларации за съгласие с пътуването (ако ученика няма 18 г.) – изтегли

Справка от класния ръководител за успеха, отсъствията и поведението на ученика.

Комисия разглежда документите на заявилите кандидати за включване в мобилност „Кариерни възможности в селското стопанство“ по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и отстранява кандидатите с непълни документи. Определя кандидатите допуснати до втори етап на процедурата в срок до 16 март 2021 г.

5.2. Втори етап:

Провежда се с допуснатите кандидати:

Провеждане на тест за мотивация               20 точки.

Тестът ще се подготви от учители по психология.

Провеждане на тест за теоретични знания по специалните предмети      20 точки.

Тестът ще се подготви от преподаватели по специалните учебни предмети и ще бъде съобразен с теоретичната подготовка на учениците, съобразно учебния план.

 Проверка на практическите умения                  20 точки.

Проверката ще се извърши от учители специалисти по провеждане на практика.

 Проверка на езикови познания 20 точки.

На потенциалните ползватели ще се проведе тест, след което ще се проверят техните говорими езикови умения.

 Проверка на способността за работа в група.            20 точки.

Комисия от специалисти по психология ще подготви и ще проведе игрови задачи.

                                                                                         ОБЩО:       100 точки.

  

Максималният брой точки за всички критерии е 100 т. ( по 20 т. за всеки критерий ), а минималният брой е 67 т. ( по 13 т. за всеки критерий ).

При подбора ще се има предвид и пълнотата на комплекта изискващи се документи:

6. Първите 25 ученика, получили най-много точки ще бъдат определени като ползватели, като 20 ще са основни и 5 резерви.

проект „Кариерни възможности в селското стопанство” Договор № 2019-1-BG01-KA102-061845, Ключова дейност 1, сектор „ПОО” по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Награждаване на проект "Кариерни възможности в селското стопанство“ изпълнен по програма "Еразъм+" с партрьори от Испания

на снимката: Мирослав Атанасов и Атанаска Петрова на връчването на наградата с изпълнителния директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, Михайл Балабанов