Процедура за кандидатстване и подбор на участниците в мобилност „Кариерни възможности в биологичното земеделие” 2021 г.

  1. Всеки ученик от Х и/или ХІ клас, който се обучава в дневна форма в ПГСС ”Васил Левски” има право да участва в мобилност по програма „Еразъм +”
  2. Броят на учениците, които ще посетят ферма е 16.
  3.  Продължителност – 2 седмици.
  4.  Период –2021 г.
  5.  Класирането на кандидатите ще протече в два етапа:
5.1. Първи етап по документи: Необходими документи: Заявление от ученика че желае да участва в подбора.  – изтегли
Декларация от двамата родители, че ще предоставят нотариално заверени декларации за съгласие с пътуването (ако ученика няма 18 г.) – изтегли
Справка от класния ръководител за успеха, отсъствията и поведението на ученика. Комисия разглежда документите и отстранява кандидатите с непълни документи. 5.2. Втори етап: Провежда се с допуснатите кандидати: Провеждане на тест за мотивация (тестът ще се подготви от педагогическия съветник и учителя по психология) – 20 точки. Провеждане на тест за теоретични знания по специалните предмети (тестът ще се подготви от преподаватели по специалните учебни предмети и ще бъде съобразен с теоретичната подготовка на учениците, съобразно учебния план) – 20 точки. Проверка на практическите умения (проверката ще се извърши от учители специалисти по провеждане на практика) – 20 точки. Проверка на езикови познания (на потенциалните ползватели ще се проведе тест, след което ще се проверят техните говорими езикови умения) – 20 точки. Проверката ще се проведе след допълнително обучение по английски език на всички допуснати кандидати Допълнителен подбор ще се направи след приключване на обучението по АЕ според присъствията. Проверка на способността за работа в група (комисия от специалисти по психология ще подготви и ще проведе игрови задачи) – 20 точки. 6. Първите 21 ученика, получили най-много точки ще бъдат определени като ползватели, като 16 ще са основни и 5 резерви.