Селското стопанство е традиционен отрасъл за нашата община. В него е заета преобладаваща част от активното население. Общината разполага със сравнително добри ресурси за развитие на земеделието – плодородни почви, благоприятни климатични условия за отглеждане на разнообразни видове култури. Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, както и съобразената с нея национална аграрна политика на България, са извели като основни приоритети насърчаване на интензивно и модерно развитие на селското стопанство и особено зеленчукопроизводството, техническите култури и механизираните дейности, свързани с тях, животновъдството, както и повишаване на професионализма в селското стопанство чрез обучения, консултации и обмен на информация. Тези приоритети са отразени и в стратегията на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ – град Първомай, те са отправна точка за дългосрочно планиране. Към настоящия момент, обаче, отбелязваме следните области, в които нашето училище трябва да се развива: Първо, гимназията ни няма традиции в международните контакти – нито с други учебни заведения с нашия професионален профил, нито директно с чуждестранни бизнес организации. Досегашните ни контакти са били епизодични и не са почивали на дългосрочно планиране и устойчива визия. Освен това, техническото оборудване, с което нашите ученици работят, има нужда от обновяване – то е работещо и е в състояние да осигурява минимум от практически знания, но не отразява последните технологични решения в обработването на земята. Що се отнася до екологичното производство – това е сравнително нова сфера, в която успешните модели в нашата страна са все още малобройни и не са в състояние да удовлетворяват потребностите на нашите ученици от практически примери и опит в реална работна среда.

Вярваме, че подготвяйки нашето проектно предложение по програма „Еразъм+“, ще направим първата сериозна крачка за постигане на устойчивост при адаптиране на професионалното образование в нашето училище към потребностите на учащите, от една страна, и на местния бизнес – от друга.

Основен елемент на нашата проектна инициатива е провеждане на международна мобилност на ученици с цел професионална практика в реална работна среда. Фокусът на дейностите и очакваните резултати можем да определим накратко като „мобилност – професионална компетентност – пригодност за заетост“. Като ефекти от този процес очакваме да допринесем за създаването на:

– По-подготвени кадри, съответстващи на нуждите на бизнеса – владеещи професията, боравещи с чужди езици, компетентни спрямо най-новите технологии и иновации;

– По-мобилна и по-лесно приспособима в различни условия работна сила – гъвкави, комуникативни, отговорни, самостоятелни, с подобаващо самочувствие, склонни да се усъвършенстват млади хора;

– По-добра среда за обучение и практика – обучителни дейности в чужбина, практикуване на професията в истинска работна среда в чуждестранна компания, трансфер на съвременни подходи в професионалното образование и обучение, модернизиране на образователния инструментариум, подобрен опит и визия за развитие на преподавателския екип;

 – Установени трайни взаимоотношения с ключови партньори в сферата на селското стопанство и извън нея

– По-голяма привлекателност на образованието, в частност професионалното образование в аграрния и агротехническия сектор – чрез пряк досег с успешни професионалисти и работна среда с високи стандарти. Учебната практика в чуждестранна компания, в т. ч. свързаните с нея подготвителни и последващи дейности ще допринесат за повишаване на съществуващи и придобиване на нови умения, компетентности и опит, както от страна на участващите ученици, така и от страна на екипите на партньорските организации. Добрата практика ще е отлична основа за бъдещото развитие на училището в посока по-активно международно сътрудничество с институции от сферата на професионалното образование и бизнесите от селскостопанския сектор.

Огласявайки в максимална степен постигнатите добри резултати сред различни заинтересовани лица и институции ще въвлечем в процеса на подобряване и промотиране на професионалното образование и обучение работодатели, местни власти, специалисти по проблемите на заетостта, организации от сферата на професионалното образование и обучение.

Изборът на участниците ще осъществим в три стъпки: информиране, първоначален подбор по документи, същински подбор (писмен изпит + интервю). Информация за проекта и условията за участие на учениците в него ще бъде разпространена в училище в самото начало на стартиране на проекта посредством среща с учениците, родителска среща, плакат, чрез страницата на училището в Интернет. Подборът ще се осъществи от тричленна комисия, председателствана от заместник-директора на ПГСС и с участници преподавател по английски език и по професионална подготовка. Първоначалният подбор по документи ще се основава на заявление за участие, удостоверение за среден успех през предходната учебна година не по-малко Добър 4, справка от класен ръководител за отсъствията от час и спазването на правилника в училище, родителска декларация за информираност и съгласие. Комисията ще разгледа подадените документи и ще определи списък на допуснатите до същински етап на подбор. Следващата фаза ще стартира с провеждането на тест по английски език. Според получените резултати ще се състави класиране, като първите 25 в списъка ще преминат интервю с комисията по теми, свързани с личната мотивация за участие, визията за развитие в професията, познаването на целите на проекта. Всеки член на комисията оценява независимо от останалите, в края резултатите се обсъждат публично и се определя окончателния състав на групата, като се определят и 5 резервни участници – по реда на тяхното класиране. Процедурата по подбор на участници ще се проведе съгласно принципа за равнопоставеност по отношение пол, религия, етнически произход и социален статус.

През настоящата година проект за обучение на ученици в реална работна среда в Европейския съюз на  ПГСС“ Васил Левски“ беше одобрен и утвърден за финансиране по Erasmus +. Запознаване с платформата за одобрения проект по Erasmus +-  Project Card Ученици, изучаващи професии и специалности  в училището ще заминат на професионално обучение с практическа насоченост за  Италия и Португалия. Там те ще се запознаят, обучават и работят в развити стопанства.