Подкрепа за успех – 2019/2020

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2019/2020 г.

Официален сайт на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

 

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Допустими дейности по проект „Подкрепа за успех“

Дейност 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа

Дейността цели да се създаде и внедри в работата на педагогическите специалисти инструментариум (методика, включваща различни инструменти за оценка на системните пропуски и затрудненията при усвояване на учебното съдържание от учениците), въз основа на който ще може:

  1. да се идентифицират учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система;
  2. да се определят конкретните потребности от предоставяне на индивидуална подкрепа на всеки ученик в риск от преждевременно напускане на образователната система;
  3. да се организират допълнителни обучения като част от общата подкрепа за личностно развитие за преодоляване на системните пропуски и/или за превенция на затрудненията на учениците. Прилагането на инструментариума следва да позволи ранно идентифициране на групи ученици с различни пропуски и затруднения при усвояване на учебното съдържание и прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа, както и да подпомогне учителите при планиране на теми, методи и подходи и при подбора на конкретните образователни материали, с които да работят с учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система.Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържаниеДейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.

    Дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка

    Дейността е насочена към ученици от класовете от втория гимназиален етап на образование за провеждане на допълнителни обучения за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература, както и на държавните зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.

    Изпълнението на дейността следва да спомогне за намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система и/или увеличаване на броя на успешно завършилите средно образование.

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 15

По Дейност 3 на проект „Подкрепа за успех“ са сформирани 14 групи и 1 група по Дейност 4.

Общо участващи ученици : 120

Със заповед на директора дейността на групите стартира от 11.11.2019 г. с общо заложени 60 часа за всяка група.

 

След 1 юни 2020 г. 

Във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19 и с преустановения присъствен учебен процес в училищата. С оглед компенсиране на натрупаните пропуски и предотвратяване на риска от преждевременно напускане на образователната система МОН предложи тези ученици в спешен порядък, до края на учебната 2019-2020 година, да бъдат подкрепени чрез дейности за допълнително обучение по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

За подкрепа на учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведени противоепидемични и/или други мерки, свързани с опазване здравето и живота на населението, не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител, предвижда следните допълнителни обучения:

В ПГСС „Васил Левски“ бе сформирана една група от ученици от VIII-те класове, като за всеки бе заложено да присъства в 10 учебни часа в група по Математика.

След 1 юли 2020 г.

За подпомагане на ученици със слаби резултати от годишното оценяване се сформира допълнително една група. С цел подпомагане на учениците в обучението за успешно вземане на поправителни изпити.

Общо за учебната 2019/2020 г. по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ са сформирани 17 групи и подпомогнати 136 ученика.