Занимания по интереси на ПГСС „Васил Левски“ в платформата class.mon.bg

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

в рамките на кампания за национално финансиране на

Министерството на образованието и науката

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА

https://class.mon.bg/

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Училищната програма за занимания по интереси

Училищната програма за занимания по интереси е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групите за занимания по интереси в ПГСС „Васил Левски“ се осъществява съгласно Наредба за приобщаващото образование.

Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на занимания по интереси за учениците от VIII до XII клас в ПГСС „Васил Левски“, с оглед развитие и интегриране на ключовите компетентности на учениците, възпитанието им в ценности, патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Основните задачи са:

 • Стимулиране развитието на личностните качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование.
 • Насърчаване развитието на ключови компетентности в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане професионалното ориентиране на учениците.
 • Повишаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
 • Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
 • Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
 • Уважение към личността и индивидуалните различия на учениците – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.
 • Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип.

Училищния механизъм за индентифициране на занимания по интереси се разработва за всяка учебна година и включва:

 • заниманията по интереси се избират от учениците от VIII до XII клас със съгласието на родители и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси за всяка учебна година
 • изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището.
 • класните ръководители и преподавателите по приоритетните направления извършват следните дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“:
 • Провеждане на индивидуални и групови разговори и беседи с учениците , а при необходимост и с техните родители за повишаване на информираността им за заниманията по интереси.
 • Отчитане на: индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; минал опит на ученика в участието в занимания по интереси.
 • Директорът и ЗДУД на училището извършват анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците, и възможностите и спецификата на училището, като предлагат на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
 • броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. Гласуват се на заседание на Педагогическия съвет на училището
 • групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от желанието на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.
 • при невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
 • заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
 • когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
 • при отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността. 

  Общо  9 групи в тематично направление „Природни науки”, „Математика”, „Дигитална креативност” , „Изкуства и култура“ и „Екологично образование и здравословен начин на живот“.

ПРЕДЛАГАНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 ПГСС Васил Левски

в рамките на кампания за национално финансиране на

Министерството на образованието и науката

за 2023 – 2024 г.

ГрупаНаправлениеПодобластРъководител
1

 

МатематикаМатематикаМатематическо моделиранеШирин  Неджиб
2МайсторилницаИзкуства и култураПриложни изкустваМария  Банялиева
3Млад ЕкологЕкологично образование и здравословен начин на животЕкологияДияна Сулева
4Училищни електронни медииДигитална креативностКреативно мислене в действиеРадосвета Казакова
5Танцов клубИзкуства и култураСценични и танцови изкустваЛиляна Димитрова
6Минути за физика и астрономияПриродни наукиФизически, химически и науки за земятаМария Кръстева
7Светът на уеб дизайнаДигитална креативностПрограмиране и роботикаДарена Василева
8Училищно радиопредаване „Голямото междучасие“ на руски езикТехнологииЕзиков святИлияна Колева
9Художествено словоИзкуство и култураСценични и танцови изкустваЕлеонора Въцова