ГРАФИК НА ДЕЙНОСТТА

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по
държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование

Вид дейностСрок
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за
проверка на способностите
до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране
до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2021 г. вкл.