ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ:

 При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква следните документи:

  1. Заявление по образец до директора.
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование.( За учениците от училища на чужди държави –  Удостоверението за признато основно образование)
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
  4. Два броя цветни, матирани снимки във формат за лични документи.

Работно време на комисията: от 8.00 – до 15.30 часа.

Работно място на комисията :

АДРЕС: гр. Първомай, ул. Братя Миладинови – север, 53а

Учебен корпус, Етаж ІІ, Крило „ Администрация“,

кабинет на Педагогическия съветник 

БРОШУРА ПРИЕМ 

СРОКОВЕ

 

 

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ЧРЕЗ ВИДЕО ОТ ДАРОВИТИТЕ НИ УЧЕНИЦИ:

СПЕЦИАЛНОСТ “ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“

 

СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОЕКОЛОГ“

СПЕЦИАЛНОСТ “ ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“

ПРОФЕСИЯ “ ТЕХНИК НА ССТ“