ПРЕПИСКА 03092-2019-0001 – ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 2019

Предмет на поръчката:Входящ номер и дата на АОП:Дата на вписване/публикуване:Уникален идентификационен номер на документа:
Решение за откриване на процедура (ЗОП)Кратко описание: Доставка на дизелово гориво – до 150 000 литра за нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай за период от 5 години – 2019,2020,2021,2022,2023 и 2024 г. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качество на течните горива, условията и начина за техния контрол. Място на извършване: гр. Първомай, 4270, обл.Пловдив Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 250 000 (двеста и петдесет хиляди ) лева без ДДС.Е-31-00-037322/25.06.2019 г. 25.06.2019 г. 918283
Обявление за възложена поръчка(Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Кратко описание: Доставка на дизелово гориво – до 150 000 литра за нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай за период от 5 години – 2019,2020,2021,2022,2023 и 2024 г. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качество на течните горива, условията и начина за техния контрол. Място на извършване: гр. Първомай, 4270, обл.Пловдив Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 250 000 (двеста и петдесет хиляди ) лева без ДДС.Е-31-00-041515/12.07.2019 г. 15.07.2019 г. 921836

Дата на създаване на преписката: 25.06.2019г.

Дата на обновяване: 1. 12.07.2019г.

                                        2. 15.07.2019г.