ПОРЪЧКА С ИД в АОП 03092-2018-0002

„ Доставка на дизелово гориво за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр. Първомай за учебната 2018/2019г.“ по чл. 20, ал.3  от ЗОП

Дата на създаване на страницата(преписката) : 11.10.2018г.

ДокументДата на публикуване на документа
Решение за откриване на процедура(ЗОП)

с Правно основание чл.79, ал.1т.7 от ЗОП

 

11.10.2018 г.
Обявление за възложена поръчка и подписан договор № 907803 в АОП

907803

 

17.04.2019г.