Покана до родители за наблюдатели на ДЗИ август-септември

Уважаеми родители,

При организиране и провеждане на Държавни зрелостни изпити, представители на родителите на ученици от училището  имат право да присъстват като наблюдатели и могат да :

  1. Присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита.
  2. При допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата.
  3. Присъстват при осъществяване на видеонаблюдението за правилното протичане на изпита.

4.Наблюдават работата на квесторите и да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на изпита и работите на зрелостниците.

  1. Нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждането на ДЗИ.

ІІ. Представителите на родителите не могат да бъдат:

  1. родители или попечители на зрелостници;
  2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
  3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление

 съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.

ІІІ. Желаещите да присъстват до трима представители при организиране и провеждане на Държавните зрелостни изпити трябва да заявят желанието си, чрез подаване на заявление, което да се регистрира във входящата поща на училището. Същите, съгласно нормативните изисквания е необходимо собственоръчно да попълнят декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката.

Срок до 13.08.2021 г.

ДЗИ ще се проведе на 26 август 2021 г.