УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Покана до Обществения съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 03.09.2021 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

  1. На основание чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата приемане на отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай през 2020/2021 учебна година.
  2. Запознаване с училищните учебни планове за 2021/2022 учебна година на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай.
  3. На основание чл.16, ал.1, т.6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на УУП на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай за учебната 2021/2022 година.
  4. Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второ тримесечие на 2021 г. на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай и даване на становище.
  5. Обсъждане на училищни насоки за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19.
  6. Други.

23.08.2021 г.