Подкрепа за дуалната система на обучение

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

„Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.“  https://mon.bg/bg/100793 

В ПГСС „Васил Левски“ се обучават по дуална форма на обучение ученици по професия: Оператор в производство на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил. Партньорски организации за ПГСС „Васил Левски“ са фирма „Валитекс“ ЕООД и „Иватекс“ ООД

ПИСМО ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.014-0001 ,,ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Повече за специалността –  ТУК