ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Организация на учебния процес в ПГСС „Васил Левски“

Организация на учебния процес в ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай за 2020/2021 учебна година

         1.      Откриване на учебната година – 9.00 ч.

1.1. Официално посрещане на учениците от VIII клас – в двора на училището

1.2. Учениците от IXXII клас влизат директно в сградата на училището, в определения за всяка паралелка кабинет.

1.3. Учениците влизат през двата входа  на сградата при спазване на всички противоепидемични мерки.

1.4. Инструктаж на учениците за организацията на учебния процес през настоящата учебна година. Посещение на медицинското лице във всяка паралелка.

1.5. Тържествено откриване на учебната 2020/2021 година по радио уредбата на училището.

 2.      Организация на учебния процес – от 16.09.2020 г.

2.1. Начало на учебния процес – 8.00 ч.

2.2. Влизането в централната сграда на училището става след поставяне на маска или шлем от три входа както следва:

          От южен централен вход към кабинети 11, 12,12а, 21, 22, 23, 31, 32, 35, актова зала и административен сектор на 2. етаж.

          От източен страничен вход към кабинети  13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 33, 34

          От южен страничен вход, намиращ се срещу фоайето пред физкултурния салон към физкултурния салон, лавката и стола.

2.3.Маските и шлемовете в класните стаи и в двора на училището не са задължителни. На междучасие е желателно учениците да излизат на двора.

2.4.Движението по коридорите, стълбищата и фоайетата се извършва плътно от дясната страна по посока на движението в колона по един, като се спазва необходимото разстояние между движещите се. Движението е оказано със стрелки в два различни цвята.

2.5.За избягване на струпване на хора в закритите общи помещения, по време на междучасия учениците пребивават в учебния кабинет, определен за паралелката им, или на двора, като спазват дистанция помежду си.

2.6.Излизането от централната сграда на училището става от трите изхода както следва:

          От южен централен ход напускат учениците от кабинети 11, 21, 22, 23, 31, 32, 35, актова зала и административен сектор на 2. етаж.

          От източен страничен вход напускат учениците от кабинети 12, 12 а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 33, 34

          От южен страничен вход, намиращ се срещу фоайето пред физкултурния салон напускат учениците от физкултурния салон, лавката и стола.

2.7.Учебните часове в централната сграда на училището се провеждат, без класовете да сменят кабинети. Изключение са часовете по ИТ, които се провеждат в компютърните зали при спазване на мерки за безопасност, определени от учителите по ИТ.

В класните стаи учениците заемат местата така, че помежду им да има възможно най-голямо разстояние.

Часовете по съответния предмет се вземат в блок.

2.8.Учениците посещават стола по график, съответно:

          VIII и X класове – първо голямо междучасие

          IX клас – второ голямо междучасие

          XI и XII класове – трето голямо междучасие

3.Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

          Ежедневно двукратно (по време на голямо междучасие и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Дезинфекцията се извършва от хигиенистите под прекия контрол на медицинското лице.

          Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. Отговорници по изпълнението: учителят, който преподава в кабинета и дежурните учители по график.

          Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата  се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. Отговорници: Хигиенисти

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс. Отговорници: Фирмата превозвач

          В сграда на училището са поставени съответните указателни табели за дистанция и дезинфекция.

 4.      За реда и дисциплината в училище следят дежурните учители по утвърден график.