ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2020

Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай

за учебната 2020/2021 г.“

 

Кратко описание / документация :
Дейностите, включени в обществената поръчка, представляват извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2020/2021 г. по утвърдени от Възложителя маршрутни разписания. Превозът  на ученици ще се извършва, както следва:
– всеки учебен ден на учениците през учебната 2020/2021г. в периода от сключване на договор с изпълнител до 30.06.2021г. – максимален брой учебни дни през годината 179 дни.
– превозът обхваща превозването на ученици от ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай, община Първомай, по следните маршрути:
1. Маршрут: гр. Първомай – с. Дълбок извор – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай;
2. Маршрут: гр. Първомай – с. Караджалово – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай;
3. Маршрут: гр. Първомай – с.Буково – с. Православен – с. Бяла река – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай;
4. Маршрут: гр. Първомай – с. Виница – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай;
5. Маршрут: гр. Първомай – с. Искра – с. Брягово – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай;
6. Маршрут: гр. Първомай – с. Крушево – с. Градина – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай;
7. Маршрут: гр. Първомай – с. Скобелево – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай:
8. Маршрут: гр. Първомай – кв.Дебър – ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай:
 
 

Основни параметри

Уникален номер на поръчката03092-2020-0001
Начин на възлагане / пазарни консултацииПублично състезание
Обект на поръчкатаУслуги
Прогнозна стойност (без ДДС)BGN 119 124,00

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Краен срок за подаване:15 дек 2020 (вто), 23:59
Дата на публикуване24 ное 2020 (вто), 16:12
 
 
 
Линк към АОП – https://app.eop.bg/today/87947