ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – 2015

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-2015

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С №  9047863

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Публична покана № 9047863 –С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПОКАНАТА:

ДОКУМЕНТИ:

ДОГОВОР –Публикувано на 08.12.2015г.

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ № 2

ОБЯВЛЕНИЕ

ПОТВЪРДЕНА ОФЕРТА ОТ МОН

РЕШЕНИЕ

Публикувано на 02.12.2015г.


 

Публична покана № 9047186 – “Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на №299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет”

 

Дата на публикуванена препратката:20.11.2015г.


 

Във връзка с Публична покана № 9046819 – “Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.

ДОГОВОР

Дата на публикуване:20.11.2015г.


Публична покана № 9047863 –С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”.

1.Изх.№ 635 от 19.11.2015г.-връзка към АОП.

2.ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

3.РЕШЕНИЕ

4.УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Приложение №1

Приложение№2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение №9

Приложение №10

Дата на публикуване:19.11.2015г.


 Във връзка с Публична покана № 9046819 – “Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.

Обявление

Решение №249  и Решение №260

Приложения

Протокол № 2 от решение на комисията

Протокол № 1 от решение на комисията

Публикувано на 12.11.2015г. в 15.55 часа.


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с Публична покана № 9046819 – “Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.,моля да се запознаете с обявлението ТУК.

Публикувано на 29.10.2015г. в 16.00 часа.


      Във връзка с публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки публична покана с ID 9046806 с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.Ви информираме,че публичната покана е оттеглена на основание чл.101б, ал.5 от ЗОП и поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия – непълнота и неточност  в Техническата спецификация. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.

РЕШЕНИЕ № 124/21.10.2015г. за оттегляне на публична покана с ID  9046806

Публикувано на 21.10.2015г. в 14.40 часа.


Публична покана № 9046819 – “Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.

ДОКУМЕНТИ:

1.Изх.№ 482 от 16.10.2015г.-връзка към АОП.

2.ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

3.РЕШЕНИЕ № 110/16.10.2015Г.

4.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕЯЛКИ

5.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР СЕЯЛКИ

6.ОФЕРТА СЕЯЛКИ

Дата на публикуване:16.10.2015г. 10.38 часаОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки публична покана с ID 9046669 с предмет “Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.,Ви информираме,че публичната покана е оттеглена на основание чл.101б, ал.5 от ЗОП и поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия-непълнота в Техническата спецификация. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.

РЕШЕНИЕ № 109/15.10.2015г. за оттегляне на публична покана с ID 9046669

Публикувано на 15.10.2015г. в 15.07 часа.

Във връзка с Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.,

РЕШЕНИЕ  

ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.,моля да се запознаете с информацията ТУК.


СЪОБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.,  Ви информираме, че отварянето на офертите на участниците ще се състои на 09.03.2015г. (понеделник) от 11.00 часа в кабинета на главния счетоводител находящ се в учебния корпус на ПГСС „Васил Левски”, адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – север” № 53А.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Към Указанията за участие от документация за участие в обществена поръчка с публична покана №9039140-„Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“  се прави следното уточнение:

В точка 1.3 „Технически изисквания“ на Глава ІІ “ Изисквания към участниците“, абзац 5, изречение второ, да се чете: Да се представят заверени копия на ADR.


Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.

ИЗХ.№ 62 ОТ 23.02.2015Г. ВРЪЗКА КЪМ АОП- НАТИСНИ ТУК

ДОКУМЕНТИ:

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ