УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Обява за публичен търг

О Б Я В А

На основание чл.16, чл.29 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Заповед №РД-06-1211-1/21.07.2021г. на Директора на ПГСС «Васил Левски» гр. Първомай

О Б Я В Я В А:

На 01.09.2021г. в кабинета на главния счетоводител на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот – общинска собственост, както следва:
1. Столова и кухненски блок – със застроена площ от 447,90 кв. м и полезна площ 372,74 кв. м, заемащи първия етаж на 3-етажно северно крило на сграда «Учебен корпус №1» на гимназията. Обектът се отдава под наем с оборудване-електрическа пекарна с 2 фурни, тестомесачка ТМ-50, хладилник с фризер, везна търговска 10 кг, бойлер електрически 80л.
2. Начална цена за един месец 400 /четиристотин/ лева.
3. Начален час на търга 11.00 часа.
Тръжна документация на стойност 30 /тридесет/ лева, за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 30.08.2021г. /вкл./ от деловодството на гимназията, от 8:00 до 13.00 часа.
Оглед може да се извършва всеки работен ден до 30.08.2021г. /вкл./ от 8:00 до 13:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в деловодството на гимназията и представяне на документ за закупена тръжна документация
Депозитите за участие в търга, представляващ 30 % от началната тръжна цена се внася в касата на гимназията до 12.00 часа на 31.08.2021г. вкл.
Срок за представяне на документи за участие в търга – всеки работен ден до 31.08.2021г. /вкл./ в деловодството на гимназията от 8:00 до 15.00ч.
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.09.2021г. при същите условия, установени в заповедта на директора, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.
За допълнителна информация тел. 0336/6-29-13 – Марийка Гъделева.

РОСИЦА ГЕНОВА
Директор на ПГСС «Васил Левски»
гр. Първомай