Обява за публичен търг

ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – общинска собственост.

Павилион за закуски – с площ 16,5 кв. м. и прилежаща към него част от фоайето 8 кв. м. .