Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

Обява по чл.20, ал. 3 от ЗОП

Преписка с ID 9081141

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски”гр.Първомай

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски ”, гр.Първомай

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА:ПРЕКРАТЕНА

               Натурална стойност на поръчката – до 30 000 литра дизелово гориво

              Място на изпълнение: ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-север” №53а;

             Място и срок за подаване на оферти – Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-север” №53а, етаж-ІІ, стая “Технически секретар” , всеки работен ден от 8:00 часа до 15:00 час на 03.10.2018 година.

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаване и посочените данни се вписват във входящия дневник на ПГСС„Васил Левски” , за което на приносителят се издава входящ номер;

Предложения, представени в незапечатан плик или плик с нарушена цялост, както и предложения, представени след изтичане на посочения срок, не се приемат и незабавно се връщат на участника, като връщането се отбелязва във входящия дневник.

Плащането на извършените доставки се извършва от възложителя, в срок уговорен в договора, след представяне на фактура, по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

Изпълнението по Поръчката трябва да съответства на изискванията на ЗОП.

Документ
Дата на публикуване на документа
25.09.2018 г.
25.09.2018 г.
Техническа спецификация
25.09.2018 г.
Указания Документация
25.09.2018 г.
25.09.2018 г.
                  25.09.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.193 ОТ ЗОП28.09.2018Г.
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОРЪЧКАТА28.09.2018Г.