УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Обществен съвет

Заповед определяне поименен състав на обществен съвет

Протокол от
09.10.2019

Протокол от 04.11.2019

Протокол от
24.02.2020

Протокол от
29.04.2020

Протокол от 31.07.2020

Протокол от 04.09.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 03.09.2021 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

 1. На основание чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата приемане на отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай през 2020/2021 учебна година.
 2. Запознаване с училищните учебни планове за 2021/2022 учебна година на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай.
 3. На основание чл.16, ал.1, т.6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на УУП на ПГСС ”Васил Левски” гр.Първомай за учебната 2021/2022 година.
 4. 4.Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второ тримесечие на 2021 г. на ПГСС”Васил Левски”, гр.Първомай и даване на становище.
 5. Обсъждане на училищни насоки за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19.
 6. Други.

23.08.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 26.04.2021 г. /понеделник/ от 14:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

1.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвърто тримесечие на 2020 г.и даване на становище.

2.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2020 г.и даване на становище.

3.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с разпределението на бюджета за 2021 г. по дейности и размера на капиталовите разходи и даване на становище.

4.На основание чл.16, ал.1, т.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на предложение на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 2020 г. година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

5.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2021 г.и даване на становище.

6.Други.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 24.11.2020 г. от 14:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

1.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за трето тримесечие на 2020 г.и даване на становище.

 1. На основание чл.16, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и Заповед № РД09-3158 от 11.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, съгласуване на Решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

3.Други.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 04.09.2020 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следния дневен ред:

1.Запознаване с училищните учебни планове за 2020/2021 учебна година на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай.

2.На основание чл.16, ал.1, т.6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на УУП на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай за учебната 2020/2021 година.

3.Обсъждане на училищни насоки за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

4.Други.

24.08.2020 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 31.07.2020 г. от 09:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Разглеждане на отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2019 г.и даване на становище.

2.Разглеждане на отчет на бюджет за второ тримесечие на 2020 г и даване на становище.

3.Други.

22.07.2020 г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10.03.2020 г. от 14:30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Разглеждане на отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2019 г. и даване на становище.
 2. Разглеждане на проекто-бюджет за 2020 г. и даване на становище.
 3. Разглеждане и съгласуване на компенсирани промени в бюджета за 2020 г.
 4. Обсъждане на правилника за дейността на Обществения съвет и актуализирането му.
 5. Други. 

25.02.2020 г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 24.02.2020 г. от 14:30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Избор на председател на Обществен съвет при ПГСС “ Васил Левски“ – гр. Първомай
 2. Други.

07.02.2020 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 04.11.2019г. от 15.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Представяне на отчет на дейността на Обществения съвет  през 2019 г. 
 2. Други

Всеки от членовете на Обществения съвет ще бъде уведомен лично при наложила се промяна в датата и часа на заседанието.

21.10.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПГСС “Васил Левски“ гр. Първомай,Ви кани на събрание на родителите за излъчване на нови представители в обществения съвет към училището, съгласно чл. 14  ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детски градини и училища

Събранието ще се проведе на 4.11.2019 г. от 17.30 часа. в Актова зала – III етаж на ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следния дневен ред:

1.      Избор на З (трима) представители на родителите за членове на обществения съвет към ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай.

2.      Избор на 2(двама) резервни членове на обществения съвет към ПГСС “Васил Левски“ гр. Първомай.


17.10.2019 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 09.10.2019г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Представяне на отчет на бюджет за тримесечието  и даване на становище.
 2.  Приемане на отчет за изпълнение на стратегията на ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай за  2018/2019г. учебна година
 3.  Други.

Всеки от членовете на Обществения съвет ще бъде уведомен лично при наложила се промяна в датата и  часа на заседанието.

24.09.2019


 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 02.09.2019г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Запознаване с УУП за 2019/2020 учебна година на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и съгласуване.
 2. Други.

Всеки от членовете на Обществения съвет ще бъде уведомен лично при наложила се промяна в датата и  часа на заседанието.

21.08.2019г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 20.03.2019г. от 14.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, Конферентна зала, Етаж ІІІ, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Запознаване със Заповеди на кмета на общината и директора за промени в състава на Обществения съвет.
 2. Избор на Председател.
 3. Обсъждане на отчет на Бюджет 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.
 4. Запознаване с разпределението на Бюджет 2019 и даване на становище за:
  • Разпределение на средствата;
  • Капиталови разходи;
  • Преходен остатък и съгласуване на разпределението му.

            5.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

22.02.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 03.09.2018г. от 13.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1. Запознаване с Училищните учебни планове за 2018/2019 година на ПГСС“В. Левски“ гр. Първомай.

2.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

13.08.2018г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.07.2018г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на отчет на бюджет за второ тримесечие на 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.

2.Представяне на отчет на бюджет за шестмесечието на 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.

3.Представяне на отчет за изпълнение на стратегията на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай през учебната 2017/2018г.

4.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

13.07.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.04.2018г. от 16.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на бюджет 2018 г. за първо тримесечие на годината.

2. Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

12.04.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.07.2018г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Обсъждане на отчет за бюджет 2017г. и даване на становище.

2. Запознаване с разпределението на бюджет 2018.

3. Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен при наложила се промяна на часа на заседанието.

07.03.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 07.09.2017г. от 16.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Запознаване с УУП(училищни учебни планове) за 2017/2018 учебна година на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и съгласуването им.

2. Определяне на представител на родителите в съвета по проект  „Твоят час“ за учебната2017/2018г.

3. Други.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 31.07.2017г. от 09.00 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на отчет за изпълнението на бюджета на училището през второто тримесечие на 2017г.

2. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Стратегията за развитието на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай за учебната 2016/2017г.

3. Разни.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 28.04.2017г. от 16.30 часа в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай, по следният дневен ред:

1.Представяне на отчет за изпълнението на бюджета на училището през първо тримесечие на 2017г.

2. Приемане на Правилник за работа на Общественият съвет.

3. Разни.


Утвърденият брой на членовете на Общественият съвет към ПГСС“Васил Левски“ гр.Първомай,съгласно Заповед на Директора е 5(пет) члена.Броят на резервните членове е 3(трима).

ДОКУМЕНТИ :

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата-2016г.

Създаване на общественият съвет, дейност и организация на работа

Протокол от Общо събрание на родителите за избор на представители на Общественият съвет

Заповед състав на Общественият съвет

Заповед за първо заседание на Обществения съвет – Протокол № 1

Съобщение за заседание на Обществения съвет на 21.03.2017г.  – Протокол № 2

Протокол № 3 от 28.04.2017г.

Протокол № 4 от 31.07.2017г. от Заседание на Общественият съвет

Протокол № 5 от 07.09.2017г. от Заседание 

ОТЧЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

Протокол № 1 от 22.03.2018г. от Заседание на Общ.съвет.

Протокол № 2 от 30.04.2018г. от Заседание на Обществения съвет.

Протокол № 3 от 31.07.2018г. от Заседание на Обществения съвет.

Протокол № 4 от 03.09.2018г. от Заседание на Обществения съвет.

Заповед актуализиране състава на Обществения съвет

Отчет на обществения съвет  от 2018

Протокол №1 от 20 март 2019 г. от Заседание на Обществения съвет

Протокол №2 от 02 септември 2019 г. от Заседание на Обществения съвет

Протокол №3 от 09 октомври 2019 г. от Заседание на Обществения съвет

Покана за Общо събрание

Протокол №4 от 04 ноември 2019 г. от Заседание на Обществения съвет

Протокол  за избор на представители на родителите в Обществения съвет

Заповед за нов състав на Обществения съвет 

ОТЧЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА 2019