С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 07.06.2024 г. /петък/ от 13:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. На основание чл.16, ал.1, т.8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците през 2024/2025 учебна година.
 2. Други.

 

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10.05.2024 г. /петък/ от 13:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. На основание чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата приемане на отчет за дейността на обществения съвет на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай през 2022/2023 учебна година.

 2. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищатазапознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвърто тримесечие на 2023 г. и даване на становище.

 3. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищатазапознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2023 г. и даване на становище.

 4. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищатазапознаване с разпределението на бюджета за 2024 г. по дейности и размера на капиталовите разходии даване на становище.

 5. На основание чл.16, ал.1, т.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищатасъгласуване на предложение на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 2023 г. година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

 6. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищатазапознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2024 г. и даване на становище.

 7. Други.

 

 

 

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.09.2023 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Запознаване с училищните учебни планове за 2023/2024 учебна година на ПГСС ”Васил Левски” гр .Първомай.
 2. На основание чл.16, ал.1, т.6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на УУП на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай за учебната 2023/2024 година.
 3. Запознаване с изменение в състава на обществения съвет.
 4. Други.

31.08.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 31.07.2023 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. На основание чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата приемане на отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай през 2022/2023 учебна година.
 2. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второ тримесечие на 2023 г. и даване на становище.
 3. Други.

20.07.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 19.04.2023 г. /сряда/ от 14:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

 1. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвърто тримесечие на 2022 г. и даване на становище.
 2. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2022 г. и даване на становище.
 3. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2023 г. и даване на становище.

4 .Други.

 

 

 

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            След проведено общо събрание на родителите, писма от Областния управител на област Пловдив и кмета на община Първомай и Заповед № ОС-06-217 от 07.12.2022 г. на директора е определен нов състав на Обществения съвет на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай:

Основни членове:

 1. Радослава Спасова Ставрева – представител на община Първомай, финансиращ орган;
 2. Георги Иванов Иванов – представител на работодателите;
 3. Анета Васкова Бойкова – представител на родителите;
 4. Сашка Панайотова Камова – представител на родителите;
 5. Иван Тодоров Петров – представител на родителите;

Резервни членове:

 1. Вася Петрова Ванева – представител на община Първомай, финансиращ орган;
 2. Илиян Петров Петков – представител на работодателите;
 3. Теодора Иванова Иванова – представител на родителите;
 4. Елфида Реджеб Христозова – представител на родителите;

Мандатът на обществения съвет към ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай от 01.12.2022 г. до 30.11.2025 г.

            Предвид гореизложеното ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай, кани основните членове на ОС да присъстват на първото му заседание, което ще се проведе на 20.12.2022г. (вторник), от 14.30 часа, в сградата на ПГСС ”Васил Левски” гр.Първомай, ул. „Бр. Миладинови – север” № 53,

при следния дневен ред:

 1. Избор на председател на Обществения съвет при ПГСС “В. Левски“ гр.Първомай.
 2. Други.

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            След проведено общо събрание на родителите, писма от Областния управител на област Пловдив и кмета на община Първомай и Заповед № ОС-06-217 от 07.12.2022 г. на директора е определен нов състав на Обществения съвет на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай:

Основни членове:

 1. Радослава Спасова Ставрева – представител на община Първомай, финансиращ орган;
 2. Георги Иванов Иванов – представител на работодателите;
 3. Анета Васкова Бойкова – представител на родителите;
 4. Сашка Панайотова Камова – представител на родителите;
 5. Иван Тодоров Петров – представител на родителите;

Резервни членове:

 1. Вася Петрова Ванева – представител на община Първомай, финансиращ орган;
 2. Илиян Петров Петков – представител на работодателите;
 3. Теодора Иванова Иванова – представител на родителите;
 4. Елфида Реджеб Христозова – представител на родителите;

Мандатът на обществения съвет към ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай от 01.12.2022 г. до 30.11.2025 г.

            Предвид гореизложеното ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай, кани основните членове на ОС да присъстват на първото му заседание, което ще се проведе на 20.12.2022г. (вторник), от 14.30 часа, в сградата на ПГСС ”Васил Левски” гр.Първомай, ул. „Бр. Миладинови – север” № 53,

при следния дневен ред:

 1. Избор на председател на Обществения съвет при ПГСС “В. Левски“ гр.Първомай.
 2. Други.

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 21.11.2022 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

 1. На основание чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата приемане на отчет за дейността на обществения съвет на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай през 2021/2022 учебна година.
 2. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за трето тримесечие на 2022 г. и даване на становище.
 3. Други.

10.11.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА 

ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“,

ГР. ПЪРВОМАЙ

 

На основание чл. 257, ал.11 чл.258, ал.1 и чл.259 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.26 от Наредба № 15 от 22.07.2015 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.6, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, във връзка с чл.6, ал. 1, т. 1 от Правилника, както и във връзка с изтичане на срока на действие на настоящия състав на обществения съвет към училището, Ви информираме, че на 13.10.2022 г. ще се проведе родителска среща, на която ще бъдете запознати:

 1. С функциите, правата, задълженията и дейностите на Обществения съвет.
 2. Ще бъдат излъчени по двама представители на родителите в Общото събрание на Обществения съвет.

Протокол от
24.02.2020

Протокол от
29.04.2020

Протокол от 31.07.2020

Протокол от 04.09.2020

Заповед определяне поименен състав на обществен съвет

Протокол от
09.10.2019

Протокол от 04.11.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 07.09.2020 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следния дневен ред:

1.Запознаване с училищните учебни планове за 2021/2022 учебна година на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай.

2.На основание чл.16, ал.1, т. 6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на УУП на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай за учебната 2020/2021 година.

3.Обсъждане на училищни насоки за работа през учебната 2022/2023 година в условията на COVID-19.

4.Други.

22.08.2022 г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 07.07.2022 г. /понеделник/ от 14:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

 1. На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второ тримесечие на 2022 г. и даване на становище.
 2. Други.

 

24.06.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 28.04.2022 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

1.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвърто тримесечие на 2021 г.и даване на становище.

2.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2021 г.и даване на становище.

3.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с разпределението на бюджета за 2022 г. по дейности и размера на капиталовите разходи и даване на становище.

4.На основание чл.16, ал.1, т.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на предложение на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 2021 г. година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

5.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2022 г.и даване на становище.

6.Други.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 26.04.2021 г. /понеделник/ от 14:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

1.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвърто тримесечие на 2020 г.и даване на становище.

2.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2020 г.и даване на становище.

3.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с разпределението на бюджета за 2021 г. по дейности и размера на капиталовите разходи и даване на становище.

4.На основание чл.16, ал.1, т.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на предложение на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 2020 г. година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

5.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2021 г.и даване на становище.

6.Други.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 24.11.2020 г. от 14:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следният дневен ред:

1.На основание чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за трето тримесечие на 2020 г.и даване на становище.

 1. На основание чл.16, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и Заповед № РД09-3158 от 11.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, съгласуване на Решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

3.Други.