ЗА РОДИТЕЛИ


Уважаеми дами и господа, родители,

    На 19 и 22 май 2017г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2017 година.Във връзка с организацията и провеждането на изпитите и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима представители на родителите, които Училищното настоятелство на ПГСС „Васил Левски” гр.Първомай  трябва да определи.   

Уважаеми родители, тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май 2017 г., моля да попълнят заявление със свободен текст, което да изпратят на електронната поща на училището (pgss_parvomai@dbv.bg) или да входират в деловодството в срок до 13 април 2017г.

Важно е да знаете:

    Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите имат следните ПРАВА:

 1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
 2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети; 
 3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;
 4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
 5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
 6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
 7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с колектива на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай, който ще провежда ДЗИ – май 2017 година.

 С УВАЖЕНИЕ,

Росица Генова,

Директор на ПГСС”Васил Левски”

гр. Първомай

Публикувано на 07.04.2017г.


Уважаеми родители,

    На 18 и 20 май ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2016 година.

    На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима представители на родителите, които Училищното настоятелство на ПГСС „Васил Левски” гр.Първомай  трябва да определи.   

Уважаеми родители, тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май 2016 г., моля да попълнят заявление със свободен текст, което да изпратят на електронната поща на училището (pgss_parvomai@dbv.bg) или да входират в деловодството в срок до 15 април 2016г.

 

    Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите имат следните ПРАВА:

 1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
 2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
 3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;
 4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
 5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
 6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
 7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с колектива на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай, който ще провежда ДЗИ – май 2016 година.

 С УВАЖЕНИЕ,

Росица Генова

Директор на ПГСС”Васил Левски”

гр. Първомай

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГСС „В.ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ


 

 Уважаеми родители,

  Вашето дете има право:

       1. Да избира предмети, които да   изучава  в часовете по задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ и   свободно избираема подготовка /СИП / .

    2.Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания и периодика

    3.Да получава стипендия (за отличен успех или социална)  при определени условия

    4. Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в гимназията

    5.Да бъде ритмично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график

   6.Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения

   7. Да посещава производствени фирми и предприятия, за да се запознава с предмета на дейност, организацията на труд, да се усъвършенства и  да показва своите професионални компетенции

   8.Да получи ІІ и ІІІ квалификационна степен по специалността, която изучава

   9. Да се обучава в Учебния център на училището за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „В“ и „Ткт“ .

   10. Да спортува във физкултурен салон и фитнес зала, залата за тенис на маса и на спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло.

Ваше задължение е:

 1.Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си  и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.);

  2.Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция.

  3.Да се запознаете  с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

  4.Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

  5.Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

  6.Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си;

  7.Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите;

  8.Ваше право и задължение е да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца.

  9.Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета.