ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ОП-2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА  ОСНОВАНИЕ, И РАЗМЕР  НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

 

2017г.

ИНФОРМАЦИЯ №1 /19.01.2017Г.

Съгласно чл.38 и чл.58 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 19 януари 2017г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0100008547/18.12.2015г. в размер на 6000(шест хиляди) лева с включен ДДС.

Публикувана на 19.01.2017г. в 16.15 часа

 

ИНФОРМАЦИЯ №2 /03.02.2017Г.

Съгласно чл.38 и чл.58 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 02 февруари 2017г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0100008547/18.12.2015г. в размер на 5918,45лева(пет хиляди деветстотин и осемнадесет лв., 45 ст.)  с включен ДДС.

Публикувана на 03.02.2017г. в 09.50 часа

 

ИНФОРМАЦИЯ №3 /07.03.2017Г.

Съгласно чл.38 и чл.58 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 06 март 2017г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0500000988/18.12.2015г. в размер на 3126,72 лева(три хиляди сто двадесет и шест лв., 72 ст.)  с включен ДДС.

Публикувана на 07.03.2017г. в 09.30 часа

ИНФОРМАЦИЯ №4 /08.12.2017Г.

Съгласно чл.38 и чл.58 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 08 oeue;l,r 2017г. е извършено   плащане по  Договор № АСД-02-430/24.02.2017г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0700000996/12.07.2017г. в размер на 3238,42 лева(три хиляди двеста тридесет и осем лв., 42 ст.)  с включен ДДС.

Публикувана на 08.12.2017г. в 11.30 часа

ИНФОРМАЦИЯ №5 /21.12.2017Г.

Съгласно чл.38 и чл.58 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 08 oeue;l,r 2017г. е извършено   плащане по  Договор № АСД-02-430/24.02.2017г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0300005688/13.03.2017г. в размер на 9262,87 лева(три хиляди двеста шестдесет и два лв., 42 ст.)  с включен ДДС.

Публикувана на 21.12.2017г. в 13.30 часа