ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ОП -2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА  ОСНОВАНИЕ, И РАЗМЕР  НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

 

2018г.

ИНФОРМАЦИЯ № 4 /11.04.2018Г.

   Съгласно чл.38 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 11 април 2018г. е извършено   плащане, съгласно Договор № АСД-02-430/24.02.2017г. с предмет  на договор: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура №0400007566 / 11.12.2017г. в размер на 3775,60 лева(три хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и шесдесет стотинки)  с включен ДДС.

Публикувана на 11.04.2018г. в 15.30 часа


ИНФОРМАЦИЯ №3 /02.03.2018Г.

Съгласно чл.38 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 02 март 2018г. е извършено   плащане, съгласно Договор № АСД-02-430/24.02.2017г. с предмет  на договор: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0400007566/11.12.2017г. в размер на 5000(пет хиляди) лева с включен ДДС.

Публикувана на 02.03.2018г. в 16.30 часа


ИНФОРМАЦИЯ №2 /08.02.2018Г.

Съгласно чл.38 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 08 февруари 2018г. е извършено   плащане, съгласно Договор № АСД-02-430/24.02.2017г. с предмет  на договор: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0400007444/27.10.2017г. в размер на 7145,68(седем хиляди сто четиридесет и пет и шестдесет и осе стотинки) лева с включен ДДС.

Публикувана на 08.02.2018г. в 16.00 часа


ИНФОРМАЦИЯ №1 /29.01.2018Г.

Съгласно чл.38 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 29 януари 2018г. е извършено   плащане, съгласно Договор № АСД-02-430/24.02.2017г. с предмет  на договор: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0400007444/27.10.2017г. в размер на 5000(пет хиляди) лева с включен ДДС.

Публикувана на 29.01.2018г. в 15.30 часа