„Подкрепа за успех“ 2021/2022

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

BG05M20P001-2.011-0001

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2021/2022 г.

Официален сайт на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 8

По Дейност 3 на проект „Подкрепа за успех“ са сформирани 7 групи и 1 група по Дейност 4.

Общо участващи ученици : 64

Със заповед на директора дейността на групите стартира от 07.10.2021 г. с общо заложени 30 часа  и резерв от по 3 часа  за всяка група.

Група по учебен предмет Клас Ръководител
1 Български език и литератураX БЖанета Стоянова
2 Български език и литератураVIII ВЖанета Стоянова
3 Български език и литератураX ВЛиляна Димитрова
4 Български език и литератураX Г,ДЛиляна Димитрова
5 МатематикаVIII Б,ВЗдравка Манолова
6 Математика XШирин Неджиб
7 МатематикаIXМая Калинова
8 Български език и литератураXIIЕлеонора Въцова