ПРОЕКТ УСПЕХ

САЙТ НА ПГСС „В.ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ“

През новата 2013/2014 година ПГСС „Васил Левски “ отново участва в проект „УСПЕХ“. През тази учебна година участие заявиха повече от 100 ученика, разпределени в 10 групи със следните ръководители:

–  На клуб „Млад предприемач“-Венета Кичукова;

– На клуб „Здрав дух в здраво тяло“ – Найден Йорданов;

– На клуб „Млад еколог“ – Дияна Сулева;

– На клуб „Изготвяне на презентации и презентационни материали“ – Мая Калинова;

– На клуб „Пътешествие из любимата България“ – Мария Петкова;

– На клуб „В света на руския език и култура“-Свитлана Николова;

– На клуб „Празниците в моето училище“- Елеонора Въцова;

– На клуб „Емпатия“ – Димитрия Костова;

– На клуб „Заедно на пазар – създаване и работа в учебно-тренировъчна фирма“ – Севдалина Йорданова;

– На клуб „Народните будители и аз“ – Атанаска Петрова.

Всички ръководители са добри специалисти и дългогодишни служители на гимназията.

От тази учебна година ПГСС“Васил Левски“ участва в  Проект “УСПЕХ”.

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година .

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.

 ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА

Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфични цели:

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

Picture


 СНИМКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз