За гимназията

Професионална гимназия по селско стопанство

 „Васил Левски“ гр.Първомай

е училище с над 50 годишна история.

Училището обучава ученици в следните професионални направления:

  • стопанско управление и администрация
  • селско стопанство
  • екология

   Завършилите училището придобиват средно образование, професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категории „Ткт“, „В“, „Твк“ и „Твкз“.

   Гимназията разполага с екип от висококвалифицирани специалисти-преподаватели. Материално-техническата база е много добра – освен с учебен корпус, учебни работилници и физкултурен салон, училището разполага и с фитнес зала, три компютърни зали, полигони и техника за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

   Училището участва в разработването и реализирането на проекти, с цел повишаване квалификацията на учителите и качеството на образованието. 

Неразделна част от образователно-възпитателния процес са извънурочните и извънучилищни дейности и прояви. Провеждат се традиционно състезания, конкурси “Най-добър механизатор”, “Най-добър шофьор на лек автомобил”, по машинопис и бизнес комуникации, конкурси за написване на есета и представяне на презентации. Ученици участват в градския литературен конкурс на името на Димка Янчева, който от 2008 г. стана и национален, и печелят призови места.