Заповед за ротационно обучение през 14-18 февруари 2022

Част от заповед на Директора на ПГСС „Васил Левски“

 

ЗАПОВЕД № РД-06-451 от 11.02.2022 г.

 

На основание чл.257, ал.1, чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл.115 а от ЗПУО, чл 7, ал.6 и ал.7 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите  в училищното образование, чл.61 а от Наредбата за приобщаващото образование, чл.4 а от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда и във връзка със Заповед № РД09-2347/10.02.2022 г на Министъра на образованието и науката:

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. да се провежда на ротация, с дневно разписание за втори учебен срок при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от Х а, Х б, Х в, Х г, Х д, ХІI а, ХІI б и ХІI в класове.

2.Образователният процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, VІІІ г, ІХа, ІХ б, ІХ в, ХI а, ХI б, ХI в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

  1. II. При присъствен образователен процес се провежда тестване на учениците, обучавани присъствено с бързи неинвазивни антигенни тестове, един път седмично в поноделник.

III. При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути.

  1. I При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:

 

Учебни часовеМеждучасия
 началокрайначалокрай
1.08.0008.3508.3508.55
2.08.559.309.3009.55
3.09.5510.3010.3010.55
4.10.5511.3011.3011.55
5.11.5512.3012.3012.50
6.12.5013.2513.2513.45
7.13.4514.20