Процедура за кандидатстване и подбор на участниците в мобилност

„Иновации в селското стопанство” 2022 г.

Всеки ученик от Х и/или ХІ клас, който се обучава в дневна форма в ПГСС ”Васил Левски” има право да участва в мобилност по програма „Еразъм +”

Броят на учениците, които ще посетят ферма е 16.

Продължителност – 3 седмици.

Период – 2022 г.

Класирането на кандидатите ще протече в два етапа:

 Първи етап по документи:

Необходими документи:

  • Заявление от ученика че желае да участва в подбора. – ИЗТЕГЛИ
  • Декларация от двамата родители, че ще предоставят нотариално заверени декларации за съгласие с пътуването (ако ученика няма 18 г.) – ИЗТЕГЛИ
  • Справка от класния ръководител за успеха, отсъствията и поведението на ученика.
  • Комисия разглежда документите и отстранява кандидатите с непълни документи.

Втори етап:

Провежда се с допуснатите кандидати:

  • Провеждане на тест за мотивация (тестът ще се подготви от педагогическия съветник и учителя по психология)-20 точки.
  • Провеждане на тест за теоретични знания по специалните предмети(тестът ще се подготви от преподаватели по специалните учебни предмети и ще бъде съобразен с теоретичната подготовка на учениците, съобразно учебния план)-20 точки.
  • Проверка на практическите умения (проверката ще се извърши от учители специалисти по провеждане на практика)-20 точки.
  • Проверка на езикови познания(на потенциалните ползватели ще се проведе тест, след което ще се проверят техните говорими езикови умения)-20 точки. Проверката ще се проведе след допълнително обучение по английски език на всички допуснати кандидати Допълнителен подбор ще се направи след приключване на обучението по АЕ според присъствията.
  • Проверка на способността за работа в група (комисия от специалисти по психология ще подготви и ще проведе игрови задачи)-20 точки.

 Първите 21 ученика, получили най много точки ще бъдат определени като ползватели, като 16 ще са основни и 5 резерви.