Държавни изпити

Дати за провеждане на държавни изпити по практика за професията

 


Заповед, запознаване зрелостниците с изпитните им работи тук


 

ИНСТРУКТАЖ НА ЗРЕЛОСТНИКА ЗА ДЕНЯ НА ДЗИ

ТУК


Заповед на Директора на  ПГСС „Васил Левски“ от 15 май 2020 г. тук 

Условия, ред, права и задължения на зрелостниците – актуализирани  дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

2020 г.

Сесия май – юни

□      Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 ч.

□       Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 ч. може и ДИ за СПК теория и практика.

□       Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 02 юни 2020 г. и 04 юни 2020 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година

Допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г. за сесия май.

Обявяване на резултатите до 15.06.2020 г. за сесия май.

Получаване на документи до 26.06.2020 г. за сесия май.

При успешно приключен гимназиален етап, но неуспешно положени ДЗИ зрелостникът получава Удостоверение за завършен гимназиален етап, което удостоверява завършено средно образование, без право да продължи образованието си.

Държавни изпити по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация:

Сесия юни-юли – по практика на 08.06.2020 г. и 09.06.2020 г.

В останалата си част информацията остава непроменена.

Съобщение от СУ “ Св. Климент Охридски“

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с  решение на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  за признаване на оценките от  държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 бакалавърски програми е необходимо в спешен порядък да информирате зрелостниците по избран от Вас комуникационен канал за:
 
·         възможността да се явят на III ДЗИ по желание;
 
·         необходимостта да подадат заявление за явяване на III ДЗИ по желание.
 
В срок до 17:30  часа на 20.05.2020 г. да представите в РУО-Пловдив, чрез системата за сигурно електронно връчване:
 
·         придружително писмо и списък  с  имената, ЕГН и заявеният изпит от зрелостника
 
·         сканирани зaявленията на зрелостниците.

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2019 ГОДИНА

ВАЖНО!!! ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019

І. Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи – 13.09.;16.09. и 17.09.2019г., а именно три последователни  работни дни след получаването на протоколите с резултатите от ДЗИ.

ІІ.Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ:

  1. Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта,паспорт или свидетелство за правоуправление).
  2. Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия.

3.На сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер на зрелостника и определената им парола показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това.


 

ВАЖНО!!!

І. Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи – 12.06.;13.06. и 14.06.2019г., а именно три последователни  работни дни след получаването на протоколите с резултатите от ДЗИ.

ІІ.Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ:

  1. Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта,паспорт или свидетелство за правоуправление).
  2. Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия.

3.На сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер на зрелостника и определената им парола показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това.

Дати за матури

Сесия май-юни

     • Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2018 г. – 31 май 2018г.

Сесия август – септември

     • Български език и литература – 28 август 2019г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 4 септември 2019 г.

Уважаеми родители,

На 21 и 23 май 2019 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2019 година.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището, както и във връзка със Заповед № РД-06-524 от 04.02.2019г.  се допускат до трима родители или попечители.

Тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май 2019 година, моля да попълнят заявление със свободен текст, което до 25 април 2019 година да сканират и изпратят на електронната поща на училището (pgss_parvomai@abv.bg) или да входират в деловодството на училището. При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити. Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

1. родители или попечители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Представителите на родителите имат ПРАВО да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата, както и на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант. Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит. Пожелавам на всички ни едно ползотворно и градивно партньорство с екипа на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, който ще провежда ДЗИ – сесия май 2019 година.

Росица Генова

Директор на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай

ДИ за СПК -2019

Заповед за провеждане на ДИ за СПК по практика – 2019г.

Заповед час и дати за сесия юни 2019г.