Държавни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2019 ГОДИНА

ВАЖНО!!! ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019

І. Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи – 13.09.;16.09. и 17.09.2019г., а именно три последователни  работни дни след получаването на протоколите с резултатите от ДЗИ.

ІІ.Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ:

  1. Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта,паспорт или свидетелство за правоуправление).
  2. Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия.

3.На сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер на зрелостника и определената им парола показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това.


 

ВАЖНО!!!

І. Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи – 12.06.;13.06. и 14.06.2019г., а именно три последователни  работни дни след получаването на протоколите с резултатите от ДЗИ.

ІІ.Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ:

  1. Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта,паспорт или свидетелство за правоуправление).
  2. Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия.

3.На сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер на зрелостника и определената им парола показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това.

Дати за матури

Сесия май-юни

     • Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2018 г. – 31 май 2018г.

Сесия август – септември

     • Български език и литература – 28 август 2019г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 4 септември 2019 г.

Уважаеми родители,

На 21 и 23 май 2019 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2019 година.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището, както и във връзка със Заповед № РД-06-524 от 04.02.2019г.  се допускат до трима родители или попечители.

Тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май 2019 година, моля да попълнят заявление със свободен текст, което до 25 април 2019 година да сканират и изпратят на електронната поща на училището (pgss_parvomai@abv.bg) или да входират в деловодството на училището. При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити. Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

1. родители или попечители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Представителите на родителите имат ПРАВО да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата, както и на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант. Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит. Пожелавам на всички ни едно ползотворно и градивно партньорство с екипа на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, който ще провежда ДЗИ – сесия май 2019 година.

Росица Генова

Директор на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай

ДИ за СПК -2019

Заповед за провеждане на ДИ за СПК по практика – 2019г.

Заповед час и дати за сесия юни 2019г.