В ПГСС „Васил Левски“ се обучават по дуална форма на обучение ученици по 

професия: Оператор в производство на облекло,

специалност: Производство на облекло от текстил.

Партньорски организации за ПГСС „Васил Левски“ са фирма „Валитекс“ ЕООД и „Иватекс“ ООД

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Какво е дуално обучение?

Дуалната форма на обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа с доказани резултати в Европа.
Представлява професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и фирма.

  • Практически опит в реална работна среда
  • Учене под менторството на професионалисти
  • Възможности за кариерно и професионално развитие

Дуалното обучение в Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“  град Първомай е перспектива за професионално развитие и бъдеще.

Обучението е 5-годишно с прием след 7 клас и е разделено на два етапа.

I-ви етап – от 8 до 10 клас, теоретичната и практическата подготовка на учениците се извършва от учители по обща и професионална подготовка в училището.

II-ри етап –  11 и 12 клас, предвижда в  два дни от седмицата учениците да се обучават  в училище,

а през останалите три дни да надграждат наученото в реална работна среда в цеховете на нашите партньори,  под ръководството на ментори.