Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски ”,гр.Първомай-ПРЕКРАТЕНА

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски ”, гр.Първомай

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА:ПРЕКРАТЕНА

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП– С НОМЕР 9060523 В АОП – документа е публикуван на 25.01.2017г.

      Прогнозна стойност на поръчката – 60 000,00 лв., без  ДДС.

Натурална стойност на поръчката – до 35 000 литра дизелово гориво

         Участниците следва да представят:

  • Списък на документите, съдържащи се в офертата/Образец№1/
  • Оферта за участие /Образец №2/
  • Декларация за съгласие с клаузите в проекто-договора /Образец №3/
  • Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1.2 и 7 от ЗОП /Образец №4/
  • Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП /Образец №5/
  • Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за участие на подизпълнител /Образец №6/
  • Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /Образец №7/
  • Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец №8/
  • Ценово предложение за поръчката /Образец №9/
  • Проекто-договор /Образец №10/

         Място на изпълнение: ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-север” №53а;

         Срок за изпълнение на поръчката: Доставките на горивото ще се извършва за отоплителен сезон:2017/2018 г. – от 01.02.2017г. до 31.03.2018г.по писмени заявки от Възложителя, до 5 работни дни преди доставката.

Плащането на извършените доставки се извършва от възложителя, в срок уговорен в договора, след представяне на фактура, по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

Изпълнението по Поръчката трябва да съответства на изискванията на ЗОП.

І.ДОКУМЕНТИ:

Дата на публикуване :10.01.2017г.

1.Обява

2.Документация гориво

3.Информация до АОП

4.Техническа спецификация

5.Информация до медиите

ІІ.РЕШЕНИЯ:

1.Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите– документа е публикуван на 24.01.2017г.

2.Договор-документа е публикуван на…

Публикувана на: 10.01.2017 @ 12:55