ДОКУМЕНТИ -Проект „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

2.Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

3. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

4.Разходи за закупуване на материали, PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

5.Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

6.Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст отдясно.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст в средата.

7.Отчет на събитие,Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

8.Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

9.Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.
Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРУПИТЕ

ЗАПОВЕД

 І.Групи за обучителни затруднения-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3. ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА-ЛИЧНО ДОСИЕ НА УЧЕНИКА С ОЦЕНЪЧНА КАРТА И ЗАЯВЛЕНИЕ,МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАНЯТИЯТА И ДР.

4.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ІІ.Групи по интереси-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ