Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи

 Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи

13.06.; 14.06. и 15.06.2023 г.

Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ и ДИ за СПК:

  1. Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление).
  2. Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия и/или член на комисията за придобиване на професионална квалификация по изучаваната професия/специалност.
  3. За ДЗИ на сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер и трите имена на зрелостника показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това.